Järjestysmääräykset

Nämä As Oy Kuusistonlinnantie 1 yhtiökokouksen 18.5.2016 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET on laadittu taloyhtiön asukkaiden asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä.

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on säädetty lisäksi järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

YHTEISET TILAT

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja asiaton oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa – Pelastuslaki 3. luku 10 §.

Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittua vain taloyhtiön luvalla (esim. antenniasennus parvekkeelle).

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ottaen huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Taloyhtiön autopaikat on tarkoitettu autopaikan lunastaneille asukkaille. Pysäköiminen piha-alueella on kielletty – Tieliikennelaki, pelastuslaki-.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 23.00 – 07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiöön.

Huoneiston haltijan on ennen töiden aloittamista ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiölle huoneiston vesi- ja kosteuseristeisiin kohdistuvista muutostöistä. Yhtiölle on etukäteen ilmoitettava myös muihin rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 20.00. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ja terasseilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle.

MUUTTOILMOITUS

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava maistraatille tehtävän muuttoilmoituksen lisäksi taloyhtiön edustajalle eli huoltoyhtiöön.

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla telineellä.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla on kielletty.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

As Oy Kuusistonlinnantie 1

Hallitus